Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om en anpassning av följande avtal inför utvidgningen av EU till Kroatien: avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer samt avtalet om samarbete och tullunion med San Marino