Komisjoni määrus (EÜ) nr 2096/2005, 20. detsember 2005 , milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded (EMPs kohaldatav tekst)