Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1202/2012, 13. detsember 2012 , millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad