Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 58, 2005m