Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 58, 08 Μάρτιος 2005