Sprawa T-58/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Komisja przeciwko Roodhuijzen (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych — Ubezpieczenie osoby pozostającej w konkubinacie)