Kohtuasi C-616/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012 . aasta otsus (Rechtbank ’s-Gravenhage — Madalamaad eelotsusetaotlus) — Solvay SA versus Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Euroopa patendist tulenevate õiguste rikkumise hagi — Valikuline ja erandlik kohtualluvus — Artikli 6 punkt 1 — Kostjate paljusus — Artikli 22 punkt 4 — Patendi kehtivuse vaidlustamine — Artikkel 31 — Ajutised või kaitsemeetmed)