Sklep Skupnega odbora EGP št. 94/2012 z dne 30. aprila 2012 o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP