2009/85/EÜ: Komisjoni otsus, 27. jaanuar 2009 , Eesti makseasutuste raamatupidamisaruannete kontrollimise ja heakskiitmise kohta seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2007. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 150 all)