Απόφαση αριθ. 65/2018 της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 20ής Μαρτίου 2019, όσον αφορά την καταχώριση φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο τομεακό παράρτημα για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [2019/558]