Komission asetus (EY) N:o 2520/1999, annettu 29 päivänä marraskuuta 1999, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna