Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2520/1999 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 1999, περί χορηγήσεως φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια