Postoj Rady (EU) č. 1/2015 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz Přijatý Radou dne 16. října 2014 Text s významem pro EHP