Wspólne stanowisko (WE) nr 24/2005 przyjęte przez Radę dnia 18 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiego z dnia … w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)