Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 2011 m. lapkričio 3 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (Tekstas svarbus EEE)