P7_TA(2013)0210 Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)) P7_TC1-COD(2011)0130 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 maja 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych