P7_TA(2013)0210 Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. toukokuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)) P7_TC1-COD(2011)0130 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta