Sprawa C-665/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 22 grudnia 2016 r. – Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław