Korigendum k uverejneniu podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) rozhodnutí členských štátov o udelení, pozastavení alebo zrušení prevádzkových licencií (Ú. v. EÚ C 154, 9.5.2015)