Γραπτή ερώτηση E-002876/14 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Υπάρχει απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για τον προσδιορισμό της «οικονομικής κρίσης» ως γεγονότος «ανωτέρας βίας»;