Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/852 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/2006 της Επιτροπής όσον αφορά την εξαίρεση των εισαγωγών προϊόντων καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου από δασμολογικές ποσοστώσεις