Lieta T-325/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. septembra spriedums — Boston Scientific /ITSB — Terumo ( CAPIO ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes CAPIO reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme CAPIOX — Relatīvs atteikuma pamatojums — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 1. un 2. punkts — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)