Υπόθεση C-315/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2017 [αίτηση του Obvodní soud pro Prahu (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Marcela Pešková, Jiří Peška κατά Travel Service a.s. [Προδικαστική παραπομπή — Αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 — Άρθρο 5, παράγραφος 3 — Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως — Περιεχόμενο — Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημιώσεως — Πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος — Έννοια των «έκτακτων περιστάσεων» — Έννοια των «εύλογων μέτρων» προς αποφυγή εκτάκτων περιστάσεων ή των συνεπειών τέτοιων περιστάσεων]