Věc C-315/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. května 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Obvodního soudu pro Prahu – Česká republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška v. Travel Sevice a. s. „Řízení o předběžné otázce — Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Článek 5 odst. 3 — Náhrady cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů — Rozsah — Zproštění povinnosti k náhradě škody — Střet letounu s ptákem — Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ — Pojem ‚přiměřená opatření‘ s cílem čelit mimořádné okolnosti nebo následkům takovéto okolnosti“