Γραπτή ερώτηση αριθ. 2258/86 του κ. Pieter Dankert προς την Επιτροπή Θέμα: Ελλειψη χώρου συνεδριάσεως στο Δικαστήριο της Χάγης δεν διώκονται οι υπεύθυνοι για άπατη 53 εκατ ολλανδικών φιορινιών εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού