Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/830, 15. mai 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (EMPs kohaldatav tekst )$