Решение на Комисията от 8 декември 2008 година относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7803) (текст от значение за ЕИП) (2008/941/ЕО)