BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG (COM(2014)0174 - C8-0105/2014 - 2014/0096(COD)) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Föredragande: Giovanni La Via