Υπόθεση T-727/20: Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2020 — Kirimova κατά EUIPO