2012/301/ES: Komisijas Lēmums ( 2012. gada 11. jūnijs ) par Dānijas paziņotiem valsts noteikumiem par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3717)