Vec C-181/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 8. februára 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dopravná politika — Nariadenie (ES) č. 1071/2009 — Prevádzkovateľ cestnej dopravy — Povolenie na verejnú prepravu — Podmienky udelenia — Článok 3 ods. 1 a 2 — Článok 5 písm. b) — Počet potrebných vozidiel — Vnútroštátna právna úprava — Prísnejšie podmienky udelenia — Vyšší počet minimálneho počtu vozidiel)