Sprawa C-605/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Welmory sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 44 — Pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” usługobiorcy — Miejsce, w którym usługi uważa się za świadczone na rzecz podatników — Transakcja wewnątrzwspólnotowa)