Дело C-605/12: Решение на Съда (трети състав) от 16 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 44 — Понятие „постоянен обект“ на получателя на услуга — Място, в което услугите следва да бъдат доставени на данъчнозадължени лица — Вътреобщностна сделка)