Sprawa C-353/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – MP / Secretary of State for the Home Department (Odesłanie prejudycjalne — Polityka azylowa — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 4 — Dyrektywa 2004/83 WE — Artykuł 2 lit. e) — Przesłanki kwalifikujące do ochrony uzupełniającej — Artykuł 15 lit. b) — Ryzyko doznania poważnej krzywdy w sferze zdrowia psychicznego wnioskodawcy w razie odesłania go do państwa pochodzenia — Osoba, która została poddana torturom w państwie pochodzenia)