Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/158 z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 w odniesieniu do pokładowych urządzeń ważących (Tekst mający znaczenie dla EOG)