Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/158 оd 5. veljače 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/799 za potrebe opreme za vaganje u vozilu (Tekst značajan za EGP)