Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/158 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής όσον αφορά τον εποχούμενο εξοπλισμό ζύγισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)