Дело T-188/17: Решение на Общия съд от 4 май 2018 г. — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Coil Liner“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)