Γραπτή ερώτηση αριθ. 2466/88 του κ. Ernest Glinne προς την Επιτροπή Θέμα: Ύποπτος εξοπλισμός της Lesotho Airways