Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu XXVIII-A lisa (finantsteenuste suhtes kehtivad eeskirjad), XXVIII-B lisa (telekommunikatsiooniteenuste suhtes kehtivad eeskirjad) ja XXVIII-D lisa (rahvusvahelise meretranspordi suhtes kehtivad eeskirjad) kavandatud ajakohastamisega$