Становище на Европейския комитет на регионите — „Стратегия за въздухоплаването“