Věc T-574/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – HK v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Pozůstalostní důchod — Podmínka poskytnutí — Podmínka týkající se manželství — Jiný než manželský svazek — Článek 17 první pododstavec přílohy VIII služebního řádu“