Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (Detta offentliggörande ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 203, 17.6.2020, s. 7) 2020/C 322/10