KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/2203 (teatavaid inimestele toiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta