Υπόθεση T-10/20: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2020 – Ιταλία κατά Επιτροπής