Pozícia rady v prvom čítaní (EÚ) č. 10/2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 Prijatá Radou 19. apríla 2021 2021/C 156/01