Rådets beslut (EU) 2021/430 av den 5 mars 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller Kyotoförklaringen om främjande av brottsförebyggande arbete, straffrätten och rättsstatsprincipen i syfte att uppnå målen för Agenda 2030 för hållbar utveckling, vid Förenta nationernas 14:e kongress om brottsförebyggande arbete och straffrätt som ska hållas i Kyoto, Japan den 7–12 mars 2021