Γραπτή ερώτηση E-007796/11 Marian Harkin (ALDE) προς την Επιτροπή. Υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ