ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) Arvamuse koostaja: Alajos Mészáros