Дело C-519/13: Решение на Съда (първи състав) от 16 септември 2015 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou — Кипър) — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh и др. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански или търговски дела — Връчване на съдебни и извънсъдебни документи — Регламент (ЕО) № 1393/2007 — Член 8 — Отказ от приемане на документ — Липса на превод на един от предадените документи — Липса на формуляр-образеца, даден в приложение II към посочения регламент — Последици)